• Thread starter anhdayem707
  • Start date
  • Lượt xem 1,154
A

anhdayem707

Thành viên mới
Trang chủ: http://mu-tarkan.com
Exp: 50 Drop: 30
Được Tài Trợ:‼
Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/
Trang Chủ : http://mu-tarkan.com
Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới‼
mu-tarkan.com
: 2000
Drop : 20%
#Aiti Chống Hack#
⛔Giới hạn Reset Ngày 20 Lần
✔ Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3
✔ NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔ Quay Wing S3 Wing 4
✔ Hệ Thống PT tự Động
✔ Cộng Hưởng Max Full Op
✔f10 Bật Tính Năng Trong Game
Tự đánh Và train off
F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )
Lệnh Trong Game
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu
 
Last edited:
Top