• Thread starter jx2minhchu
  • Start date
  • Lượt xem 295
J

jx2minhchu

Thành viên mới
⚠ Jx2 Minh Chủ ⚠
Máy Chủ mới : Chu Tước
Trang chủ : Jx2MinhChu.com
FB : https://www.facebook.com/jx2minhchu
Nhóm FB: https://www.facebook.com/groups/jx2minhchu
Phiên bản 2021 nhiều tính năng mới và hấp dẫn
Alpha Test : 19 Giờ , Ngày 19/8/2023
Chính thức: 19 Giờ , Ngày 31/8/2023
❗❗❗ Các hoạt động diễn ra trong thời gian alpha test kích hoạt sau khi server hoạt động chính thức .
‼Sự kiện phát code like & Share
100 Lộ Thủy
16 Cây bát nhã nhỏ
36 hạt giống
30 Túi Quà Võ Lâm
10 Vé Tiếu Y Vàng
15 Băng Thạch + Mảnh băng thạch
5 Đại Thần Nhân Sâm
‼Sự kiện Fan cứng
200 Lộ Thủy
16 Bát nhã nhỏ
16 Bát nhã lớn
8 Ngôi sao may mắn
48 hạt giống
40 Túi quà võ lâm
10 Đại Thần Nhân Sâm
1 Đại Đình Hồn
☑ Các tính mới nổi bật của Jx2 Minh chủ
⭕Chu Tước lệnh
⭕Nhiệm Vụ hằng ngày
⭕Nhiệm Vụ tiêu phí
⭕Nhiệm Vụ trưởng thành
⭕Thương hải châu
⭕Đại hiệp lệnh
#jx2 #volam2 #volamtruyenky2 #jx2MinhChu #jx2private
 

Liên Hệ Quảng Cáo Game

Nhóm Facebook Game Lậu

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 2.832.025 thành viên

Top